Sales & Marketing Team

Sharif Md Shahidul Islam

Senior Executive Vice President

H M Milon Rahman

Senior Executive Vice President

MD. Belayet Hossain (Milon)

Senior Executive Vice President

M. Aminul Islam Chowdhury

Senior Executive Vice President

Md. Jahirul Islam

Senior Executive Vice President

Md. Rostom Ali

Senior Executive Vice President

Mahmudul Hasan

Executive Vice President

Mohammad Fourkan Ahemmed

Executive Vice President

Md. Nuru Mia

Executive Vice President

Md. Abdul Halim

Executive Vice President

Md. Ibrahim Khalil

Executive Vice President

Shohel Ahmed Chowdhury

Executive Vice President

Hussain Ahmed

Executive Vice President

Md Abdur Rahman

Executive Vice President

Md. Hazrat Ali

Executive Vice President

Taslima Akter Happy

Executive Vice President

Zafar Ahamed

Executive Vice President

Mohammad Mozammal Hoque

Executive Vice President