Sales & Marketing Team

Sharif Md Shahidul Islam

Senior Executive Vice President

H M Milon Rahman

Senior Executive Vice President

MD. Belayet Hossain (Milon)

Senior Executive Vice President

M. Aminul Islam Chowdhury

Senior Executive Vice President

Md. Jahirul Islam

Senior Executive Vice President

Md. Rostom Ali

Senior Executive Vice President